Nobina Sverige AB

Informationssäkerhetschef

Nobina är ett bolag i kraftig utveckling och är nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Nobina ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobinas framgångar bidrar till ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader.Nobina är ett modernt bolag med tydliga värderingar, där IT funktionen är en integrerad del av en spännande verksamhet. Sedan juni 2015 är Nobina AB noterat på NASDAQ OMX. Mer information återfinns på www.nobina.com 

Nobina är i alla delar beroende av en säker och väl fungerande informationshantering. Nobina måste också kunna upprätthålla sin verksamhet då samhället utsätts för större störningar. Informationstillgångar måste finnas tillgängliga vara korrekta och spårbara för att säkerheten ska kunna upprätthållas samtidigt som den personliga integriteten skyddas. En stor del av informationssäkerhetsområdet styrs av lagar och regler men även av Nobinas egna policyer och rutiner.

Huvudsakligt ansvar och arbetsuppgifter.

I rollen som Informationssäkerhetschef har du nordiskt och koncernövergripande ansvar och kommer tillhöra Nobinakoncernens juridiska avdelning och rapportera till Chefsjuristen & Chief Compliance Officer. Du kommer arbeta nära Nobinas IT-avdelning med fokus på att:

 • Leda, driva och ansvara för utvecklingsarbetet inom informationssäkerhetsområdet och dess koppling till personuppgiftsbehandling
 • Säkerställa att Nobina skyddar sina informationstillgångar på ett adekvat och affärsmässigt sätt, som också skapar förtroende bland våra uppdragsgivare och andra externa intressenter
 • Ta fram och utveckla styrdokument för informationssäkerhet, som även implementeras i Nobinas olika verksamheter
 • I dialog med verksamheten löpande prioritera Nobinas risker inom informationssäkerhet och i dialog med verksamheten prioritera att adekvata och affärsmässiga åtgärder vidtas i förhållande till ev. risker
 • Säkerställa genom uppföljning att beslutade åtgärder implementeras av verksamheten
 • Arbeta med utbildning, rådgivning och stöd riktad till de olika verksamheterna i Nobinakoncernens samt kontinuerligt höja medvetenheten kring informationssäkerhet
 • Bedriva omvärldsbevakning inom informationssäkerhetsområdet
 • Genomföra interna och externa revisioner inom informationssäkerhet
 • Bistå i anbudsprocesser med analys av krav- och kontraktsvillkor kopplat till informationssäkerhet i syfte att säkra kravuppfyllnad

Personliga kvalifikationer.

 • Pragmatisk med personligt driv och initiativförmåga
 • Kunna driva ett processinriktat förändringsarbete
 • Affärsorienterad
 • Pedagogisk och kommunikativ
 • God samarbetsförmåga i förhållande till olika roller och funktioner
 • Förmåga att arbeta på en mer strategisk nivå och själv kunna vara operativ
 • Meriterande med erfarenhet av informationssäkerhetsarbete tekniskt intresse och grundläggande GDPR-förståelse